اویواپ

استارتاپ نرم افزاری هوانوردی با هدف طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری پیشرفته و اتوماسیتون های مدیریت هوانوردی